Phòng quản lý chất lượng

TRƯỞNG PHÒNG

 

Ths. Huỳnh Văn Hai

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Phòng quản lý chất lượng bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự có 03 nhân viên, trong đó 01 ThS, 01 BS và 01 ĐD:

  1.  Nhân sự phòng QLCL:

- Trưởng phòng: ThS Huỳnh Văn Hai;

- ĐD:  Trần Thị Bích Trang.

 

  IINHIỆM VỤ CỦA TỪNG TỔ - BỘ PHẬN:     

  1. Chức năng của Trưởng phòng QLCL:

  a. Nhiệm vụ:

     - Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của phòng/tổ quản lý chất lượng và chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng/tổ quản lý chất lượng.

     - Tổng kết, báo cáo hoạt động của phòng/tổ quản lý chất lượng, kết quả công tác cải tiến hất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh; 

     - Hỗ trợ các khoa, phòng thực hiện các đề án bảo đảm, cải tiến hất lượng;

     - Tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện;

     - Làm thư ký của hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

 b. Quyền hạn:

     - Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, cá nhân thực hiện đúng kế hoạch quản lý chất lượng của bệnh viện;

     - Đề xuất với giám đốc việc khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng.

 2. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng bệnh viện:

 a. Nhiệm vụ:

     - Thực hiện các nhiệm vụ theo bản mô tả vị trí việc làm của phòng/tổ quản lý chất lượng và các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng/tổ trưởng quản lý chất lượng bệnh viện;

     - Thu thập, phân tích, quản lý, bảo mật các dữ liệu liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện trong lĩnh vực được phân công;

     - Hỗ trợ các khoa, phòng thực hiện các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng;

     - Tham gia đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng và đánh giá chất lượng bệnh viện.

 b. Quyền hạn:

     - Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện của các khoa, phòng;

     - Đôn đốc các cá nhân, đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục sau kiểm tra, giám sát;

     - Đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng.

 III. Tiềm năng và hướng phát triển 
     - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự của Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện theo Thông tư số 19/2013/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;
     - Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện;
     - Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người bệnh;
     - Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013;
     - Các giải pháp can thiệp nâng mức chất lượng của Bệnh viện thường xuyên được nâng lên 10% so với năm trước;
     - Tham mưu cho Giám đốc xây dựng các quy định về quản lý chất lượng bệnh viện;

                                                                             

Tin mới

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích