Phòng kế hoạch tổng hợp

Trưởng phòng

 

 

Phó phòng:

 

 

 


1. Nhân sự năm 2014:  8 người (Nam: 05;  Nữ: 03)
    - Đại học: 03 người
    - Trung học: 05 người

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
    - Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng
    - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện
    - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện


2. Nhiệm vụ:

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện quý và năm.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan hữu nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. 
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của pháp luật. 
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan lãnh đạo cấp trên. 
 • Xây dựng quy trình làm việc cụ thể ở các bộ phận thuộc phòng Kế hoạch Tổng hợp, thực hiện công việc theo khẩu hiệu hành động chung của bệnh viện:

3. Bộ phận chuyên môn trực thuộc:

  a. Bộ phận Hành chính chuyên môn: 

 • Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện. 
 • Soạn thảo các văn bản liên quan công tác quản lý chuyên môn. 
 • Cấp các giấy tờ liên quan đến chuyên môn.

  b. Bộ phận Lữu trữ hồ sơ bệnh án: 
      Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo luật khám chữa bệnh và Quy chế bệnh viện.
  c. Bộ phận Thông kê: 

 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quyết định số 2360/BYT-QĐ ngày 14/11/1997 và công văn hướng dẫn số  1371/KH  ngày 9/3/1998 của BYT.
 • Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
 • Cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

4. Những thành tích đạt được: 

 

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích