Phòng tài chính - kế toán

KT. Phan Thị Nhiễm

Phó trưởng phòng

I. NHÂN SỰ:

14 nhân viên: 01 Thạc sĩ kinh tế, 04 Cử nhân kinh tế, 05 Cao đẳng kế toán, 02 Trung cấp

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

2.1. Chức năng

            - Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc bệnh viện.

           - Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

          - Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.

2.2. Nhiệm vụ

           Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc; Ban chấp hành Đảng ủy và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa phòng, ban lãnh đạo phòng và  toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng cùng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Bệnh viện. Phòng tài chính kế toán đã có những thay đổi phát triển về hoạt động chuyên môn cũng như mọi hoạt động khác trong đơn vị. Hàng năm phòng TCKT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

         Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc cải cách thủ tục hành chính, bám sát, theo dõi, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính  của đơn vị, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc bệnh viện.

       - Cân đối nguồn thu, chi tài chính trong đơn vị để đáp ứng tốt công tác khám và điều trị tại bệnh viện.

       - Lập dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, hàng năm tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các hoạt động của bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các báo cáo tài chính về toàn bộ công tác kinh tế tài chính phát sinh của bệnh viện.

      - Định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

      - kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

      - Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. 

      - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

      - Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản...

      - Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra tình hình thu - chi tài chính trong bệnh viện, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định, xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện như mua sắm, sửa chữa …).

     - Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

    - Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

    - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

    - Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện, tiền lương và các khoản thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

       - Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện nhằm đưa đơn vị theo hướng tự chủ về tài chính dung với chủ trương của Nhà nước đề ra.

      - Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.

      - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích