Phòng Tổ chức - Hành chánh quản trị

Phụ trách Trưởng Phòng TCHC

 TRẦN SƠN TRÀ 

Phó Trưởng Phòng TCHC

NGHUYỄN CHÍ TRUNG 

I.TỔ CHỨC NHÂN SỰ: Tổng số 13 CBVC, đại học 04, trung cấp 02, 07 nhân viên khác.

Tập thể CBVC Phòng tổ chức Hành chính

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Là phòng chức năng, tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc và tổ chức thực hiện các lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong Bệnh viện  thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế; Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin trong Bệnh viện.

1.  Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, xây dựng đề án nhân sự, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tổ chức tuyển dụng nhân lực, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng ( Máy in, máy tính, máy điều hòa, máy phát điện, các thiết bị phục vụ cho công tác hành chính khác…theo kế hoạch.

9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- UBND Tỉnh khen tập thể lao động xuất sắc 3 năm liền (2013,2014,2015) và nhiều bằng khen, giấy khen của sở y tế; 2 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua, toàn bộ đều đạt lao động tiên tiến.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:

-Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực

-Đảm bảo tốt các chế độ chính sách, bảo hộ lao động cho cán bộ, viên chức trong toàn bệnh viện.

-Thực hiện tốt công tác lưu trữ, công văn đi, công văn đến

-Cung ứng điện nước cho các khoa, phòng

-Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

-Bảo vệ chính trị nội bộ, trị an trong toàn bệnh viện

-Đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, Xanh- sạch- đẹp trong cơ quan, đơn vị.

-Đảm bảo tốt phương tiện vận chuyển người bệnh

-Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định

-Tổ chức tốt các cuộc hội nghị, học tập chính trị tại cơ quan, đơn vị.

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA:

- Năm 2013: đánh giá hiện trạng môi trường Bệnh viện ĐKKV hồng Ngự năm 2013

-  Năm 2016: Thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2014

- Năm 2015: Các giải pháp cải tiến việc triển khia các văn bản tại Bệnh viện ĐKKV hồng Ngự năm 2015.

- Năm 2016: Khảo sát nhận thức hành vi công tác quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế trước và sau khi can thiệp tại Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự.

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích