CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 TênTác giảLoạiModified DateKích cở file 
CV 851Phòng TC - HCQT 31/03/2022619,22 KBTải về
Ke hoach CT VT-LT 2022Phòng TC - HCQT 31/03/2022382,30 KBTải về
Ve viec trien khai Quyet dinh so 176 cua UBND TinhPhòng TC - HCQT 31/03/2022349,82 KBTải về
Trien khai TT 37 ve ve dieu chinh luong huu... truong hop khong con hs gocPhòng TC - HCQT 31/03/2022533,61 KBTải về
Trien khai TT 01-2022 BTPPhòng TC - HCQT 31/03/2022525,48 KBTải về
01-tt-btpPhòng TC - HCQT 31/03/20222,10 MBTải về
Ve viec trien khai Quyet dinh so 103 cua UBND Tinhadmin_benhvien admin_benhvien 23/02/20223,30 MBTải về
Vv trien khai Nghi dinh so 124 2021 ND-CP cua Chinh phuPhòng TC - HCQT 23/02/202211,69 MBTải về
Ve viec trien khai Chi thi 33 2022 ve cong tac dan van chinh quyenPhòng TC - HCQT 23/02/20221,64 MBTải về
Trien khai Nghi dinh 137- 2021-ND.CP cua Chinh phu (1)Phòng TC - HCQT 23/02/20221,79 MBTải về
Vv trien khai, thuc hien Nghi dinh so 107 2021 ND-CP ngay 06 12 2021 cua Chinh phu (1)Phòng TC - HCQT 23/02/20223,92 MBTải về
CV pho bien tao hon, hon nhan can huyetPhòng TC - HCQT 23/02/20224,77 MBTải về
Về việc tuyen truyen ket luan so 12 ve nguoi VN o nuoc ngoaiPhòng TC - HCQT 23/02/20225,84 MBTải về
Ke hoach KSTTHC nam 2022Phòng TC - HCQT 23/02/2022326,04 KBTải về
Ke hoach kiem tra CCHC nam 2022Phòng TC - HCQT 23/02/2022325,83 KBTải về
Ke hoach cai cach hanh chinh nam 2022Phòng TC - HCQT 23/02/2022340,54 KBTải về
Vv triển khai, quán triệt Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIIIPhòng TC - HCQT 08/11/20218,55 MBTải về
Vv triển khai thực hiện Quyết định số 1231 QĐ-UBND-HC ngày 20 8 2021 của UBND TỉnhPhòng TC - HCQT 08/11/2021982,35 KBTải về
Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 23CT-TTg ngày 02 9 2021 của Thủ tướng Chính phủPhòng TC - HCQT 08/11/20216,72 MBTải về
Vv triển khai Quyết định số 1601 QĐ-UBND-HC ngày 21 10 2021 của Chủ tịch UBND TỉnhPhòng TC - HCQT 08/11/20211,11 MBTải về
Về việc triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về thanh niênPhòng TC - HCQT 08/11/20213,73 MBTải về
Về việc triển khai triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030admin_benhvien admin_benhvien 04/11/202112,65 MBTải về
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1340 QĐ-UBND-HC ngày 08-9-2021 của UBND TỉnhPhòng TC - HCQT 04/11/20211,39 MBTải về
Về việc triển khai thực hiện Quyết định 1549QĐ-UBND-HC ngày 12102021 của UBND tỉnhadmin_benhvien admin_benhvien 04/11/20213,06 MBTải về
Về việc triễn khai thực hiện Kế hoạch số 1610 KH-SNV ngày 19 7 2021 của Sở Nội vụ Đồng ThápPhòng TC - HCQT 04/11/20213,36 MBTải về
Về việc triển khai Quyết định số 1389 va 1390 cua UBND TinhPhòng TC - HCQT 04/11/2021738,66 KBTải về
Về việc triển khai các Quyết định của UBND tỉnhPhòng TC - HCQT 04/11/2021653,44 KBTải về
Về việc đẩy mạnh công tác CCHC giai doan 2021 den 2030Phòng TC - HCQT 04/11/202117,37 MBTải về
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021Phòng TC - HCQT 04/11/202135,76 KBTải về
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021Phòng TC - HCQT 04/11/202117,37 MBTải về
Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòngPhòng TC - HCQT 04/11/202117,37 MBTải về
Triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về thanh niênPhòng TC - HCQT 13/08/20213,28 MBTải về
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng"Phòng TC - HCQT 20/07/2021531,51 KBTải về
KẾ HOẠCH CCHC BỆNH VIỆN NĂM 2021Phòng TC - HCQT 24/02/2021725,51 KBTải về
KH PHAT DONG PHONG TRAO THI DUA YEU NUOC NAM 2021Phòng TC - HCQT 22/01/2021534,25 KBTải về
KẾ HOẠCH CCHC BỆNH VIỆN NĂM 2021Phòng TC - HCQT 22/01/202196,50 KBTải về
Nghị định 30 2020 NĐ-CP thay thế TT01Phòng TC - HCQT 25/06/2020853,50 KBTải về
Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 18/03/2020765,44 KBTải về
Kế hoạch ứng dụng CNTT Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 18/03/2020502,84 KBTải về
Kế hoạch kiểm tra CCHC bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 17/02/2020377,63 KBTải về
Tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bệnh viện ĐKKV Hồng NgựPhòng TC - HCQT 12/02/2020386,04 KBTải về
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 12/02/2020365,54 KBTải về
Kế hoạch Bệnh viện theo dõi thi hành pháp luật năm 2020Phòng TC - HCQT 12/02/2020368,35 KBTải về
Kế hoạch CCHC Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 20/01/2020410,59 KBTải về
Thông tin tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2019  19/04/2019611,75 KBTải về
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019  18/04/2019380,87 KBTải về
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019  18/04/2019382,74 KBTải về
KẾ HOẠCH Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019  08/04/2019515,82 KBTải về
KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  08/04/2019451,83 KBTải về
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019  08/04/2019515,82 KBTải về
Kế hoạch nội chính và phòng chống tham nhũng Bệnh viện năm 2019  18/03/2019362,05 KBTải về
Kế hoạch phòng chống tham nhũng Bệnh viện năm 2019  18/03/2019424,25 KBTải về
Kế hoạch tuyên truyền CCHC Bệnh viện năm 2019  18/03/2019524,56 KBTải về
Quyết định ban hành chỉ số CCHC bệnh viện  05/03/201944,00 KBTải về
Chỉ số đánh giá CCHC bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự  05/03/201950,53 KBTải về
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bệnh viện năm 2019  13/02/2019387,79 KBTải về
Kế hoạch CCHC Bệnh viện năm 2019  13/02/2019410,59 KBTải về
Chỉ thị số 30/CT-TTgPhòng TC - HCQT 14/11/2018377,75 KBTải về
Tin mới

Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích