CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 TênTác giảLoạiKích cở file 
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2024admin_benhvien admin_benhvien 541,49 KBTải về
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 122a/KH-UBND ngày 02/4/2023admin_benhvien admin_benhvien 1,34 MBTải về
V/v hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023admin_benhvien admin_benhvien 2,59 MBTải về
V/v phát động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Viadmin_benhvien admin_benhvien 947,65 KBTải về
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND Tỉnh ĐTadmin_benhvien admin_benhvien 1,34 MBTải về
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND-HC ngày 09/10/2023 của UBND Tỉnhadmin_benhvien admin_benhvien 663,61 KBTải về
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND-HC ngày 09/10/2023 của UBND Tỉnhadmin_benhvien admin_benhvien 663,61 KBTải về
V/v Triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 75/HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyadmin_benhvien admin_benhvien 10,82 MBTải về
Quyết định công báo công khai dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngựadmin_benhvien admin_benhvien 2,67 MBTải về
Quyết định công báo công khai dự toán ngân sách năm 2022 Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngựadmin_benhvien admin_benhvien 2,67 MBTải về
Quyết định công báo công khai dự toán ngân sách Quý 1 năm 2022 Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngựadmin_benhvien admin_benhvien 2,10 MBTải về
CV 851Phòng TC - HCQT 619,22 KBTải về
Ke hoach CT VT-LT 2022Phòng TC - HCQT 382,30 KBTải về
Ve viec trien khai Quyet dinh so 176 cua UBND TinhPhòng TC - HCQT 349,82 KBTải về
Trien khai TT 37 ve ve dieu chinh luong huu... truong hop khong con hs gocPhòng TC - HCQT 533,61 KBTải về
Trien khai TT 01-2022 BTPPhòng TC - HCQT 525,48 KBTải về
01-tt-btpPhòng TC - HCQT 2,10 MBTải về
Ve viec trien khai Quyet dinh so 103 cua UBND Tinhadmin_benhvien admin_benhvien 3,30 MBTải về
Vv trien khai Nghi dinh so 124 2021 ND-CP cua Chinh phuPhòng TC - HCQT 11,69 MBTải về
Ve viec trien khai Chi thi 33 2022 ve cong tac dan van chinh quyenPhòng TC - HCQT 1,64 MBTải về
Trien khai Nghi dinh 137- 2021-ND.CP cua Chinh phu (1)Phòng TC - HCQT 1,79 MBTải về
Vv trien khai, thuc hien Nghi dinh so 107 2021 ND-CP ngay 06 12 2021 cua Chinh phu (1)Phòng TC - HCQT 3,92 MBTải về
CV pho bien tao hon, hon nhan can huyetPhòng TC - HCQT 4,77 MBTải về
Về việc tuyen truyen ket luan so 12 ve nguoi VN o nuoc ngoaiPhòng TC - HCQT 5,84 MBTải về
Ke hoach KSTTHC nam 2022Phòng TC - HCQT 326,04 KBTải về
Ke hoach kiem tra CCHC nam 2022Phòng TC - HCQT 325,83 KBTải về
Ke hoach cai cach hanh chinh nam 2022Phòng TC - HCQT 340,54 KBTải về
Vv triển khai, quán triệt Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIIIPhòng TC - HCQT 8,55 MBTải về
Vv triển khai thực hiện Quyết định số 1231 QĐ-UBND-HC ngày 20 8 2021 của UBND TỉnhPhòng TC - HCQT 982,35 KBTải về
Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 23CT-TTg ngày 02 9 2021 của Thủ tướng Chính phủPhòng TC - HCQT 6,72 MBTải về
Vv triển khai Quyết định số 1601 QĐ-UBND-HC ngày 21 10 2021 của Chủ tịch UBND TỉnhPhòng TC - HCQT 1,11 MBTải về
Về việc triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về thanh niênPhòng TC - HCQT 3,73 MBTải về
Về việc triển khai triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030admin_benhvien admin_benhvien 12,65 MBTải về
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1340 QĐ-UBND-HC ngày 08-9-2021 của UBND TỉnhPhòng TC - HCQT 1,39 MBTải về
Về việc triển khai thực hiện Quyết định 1549QĐ-UBND-HC ngày 12102021 của UBND tỉnhadmin_benhvien admin_benhvien 3,06 MBTải về
Về việc triễn khai thực hiện Kế hoạch số 1610 KH-SNV ngày 19 7 2021 của Sở Nội vụ Đồng ThápPhòng TC - HCQT 3,36 MBTải về
Về việc triển khai Quyết định số 1389 va 1390 cua UBND TinhPhòng TC - HCQT 738,66 KBTải về
Về việc triển khai các Quyết định của UBND tỉnhPhòng TC - HCQT 653,44 KBTải về
Về việc đẩy mạnh công tác CCHC giai doan 2021 den 2030Phòng TC - HCQT 17,37 MBTải về
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021Phòng TC - HCQT 35,76 KBTải về
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021Phòng TC - HCQT 17,37 MBTải về
Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòngPhòng TC - HCQT 17,37 MBTải về
Triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý nhà nước về thanh niênPhòng TC - HCQT 3,28 MBTải về
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Tạo dựng hình ảnh người cán bộ y tế Đất Sen Hồng"Phòng TC - HCQT 531,51 KBTải về
KẾ HOẠCH CCHC BỆNH VIỆN NĂM 2021Phòng TC - HCQT 725,51 KBTải về
KH PHAT DONG PHONG TRAO THI DUA YEU NUOC NAM 2021Phòng TC - HCQT 534,25 KBTải về
KẾ HOẠCH CCHC BỆNH VIỆN NĂM 2021Phòng TC - HCQT 96,50 KBTải về
Nghị định 30 2020 NĐ-CP thay thế TT01Phòng TC - HCQT 853,50 KBTải về
Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 765,44 KBTải về
Kế hoạch ứng dụng CNTT Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 502,84 KBTải về
Kế hoạch kiểm tra CCHC bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 377,63 KBTải về
Tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bệnh viện ĐKKV Hồng NgựPhòng TC - HCQT 386,04 KBTải về
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 365,54 KBTải về
Kế hoạch Bệnh viện theo dõi thi hành pháp luật năm 2020Phòng TC - HCQT 368,35 KBTải về
Kế hoạch CCHC Bệnh viện năm 2020Phòng TC - HCQT 410,59 KBTải về
Thông tin tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2019  611,75 KBTải về
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019  380,87 KBTải về
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019  382,74 KBTải về
KẾ HOẠCH Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019  515,82 KBTải về
KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  451,83 KBTải về
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019  515,82 KBTải về
Kế hoạch nội chính và phòng chống tham nhũng Bệnh viện năm 2019  362,05 KBTải về
Kế hoạch phòng chống tham nhũng Bệnh viện năm 2019  424,25 KBTải về
Kế hoạch tuyên truyền CCHC Bệnh viện năm 2019  524,56 KBTải về
Quyết định ban hành chỉ số CCHC bệnh viện  44,00 KBTải về
Chỉ số đánh giá CCHC bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự  50,53 KBTải về
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Bệnh viện năm 2019  387,79 KBTải về
Kế hoạch CCHC Bệnh viện năm 2019  410,59 KBTải về
Chỉ thị số 30/CT-TTgPhòng TC - HCQT 377,75 KBTải về
Tin mới

Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích