Đảng ủy

Chiều ngày 21/9/2020 tại Hội trường bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự đoàn kiểm tra giám sát Thị Ủy Hồng Ngự đến giám sát Đảng Ủy Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự sau Đại Hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.


Đảng bộ bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây xựng đảng năm 2018Thực hiện kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ và Hướng dẫn số 12 -HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thị ủy về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 02 ngày 09 và 10 tháng 3 năm 2017 Đảng ủy Đảng bộ Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Tin tức - sự kiện

Hiển thị video
 
Tiện ích