Thông tin thuốc
Thuốc khi kê đơn phải hội chẩn và chẩn đoán đúng theo cột ghi chú (8) của công văn số 04VBHN-BYT
[ Cập nhật vào ngày (13/04/2021) ]

Thuốc khi kê đơn phải hội chẩn và chẩn đoán đúng theo cột ghi chú (8) của công văn số 04VBHN-BYT


Thuốc khi kê đơn phải hội chẩn và chẩn đoán đúng theo cột ghi chú (8) của công văn số 04VBHN-BYTTổ thông tin thuốcCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích