Tin tức bệnh viện
Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (08/03/2023) ]

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023


SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
c

Số: 181/KH-BV

Thành phố Hồng Ngự, ngày 06 tháng 3 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức tại

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023

 


Căn cứ Luật Viên chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

          Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BV ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự về việc ban hành đề án vị trí việc làm.

Thực hiện Công văn số 753/SYT-TCCB ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc đề nghị đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức (đợt 2) năm 2023.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng được những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

2. Yêu cầu

- Tuyển dụng phải căn cứ vào đề án vị trí việc làm và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm cần tuyển dụng; thực hiện đúng quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức.

- Việc tuyển dụng phải bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định pháp luật, lựa chọn được người có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển.

II. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Căn cứ tuyển dụng

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

- Bảo đảm công khai, minh bạch công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thực hiện đúng theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

III. NỘI DUNG

1. Tình hình sử dụng biên chế

- Tổng số biên chế theo đề án vị trí việc làm: 313 biên chế.

- Đã sử dụng: 236 biên chế.

- Chưa sử dụng: 77 biên chế.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

Nhu cầu tuyển dụng trong đợt này là 56 chỉ tiêu, trong đó:

a) Bác sĩ: 19 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sĩ đa khoa:                                                             17

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt:                                                  02

b) Dược sĩ: 07 chỉ tiêu, trong đó:

- Dược sĩ Đại học:                                                           07

c) Điều dưỡng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

- Cao đẳng Điều dưỡng:                                                  15

d) Hộ sinh: 02 chỉ tiêu, trong đó

- Cử nhân Hộ sinh                                                          02

e) Kỹ thuật y: 04 chỉ tiêu, trong đó:

- Cử nhân Xét nghiệm:                                                    02

- Cao đẳng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng:               02

g) Kế toán viên: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Cử nhân Kế toán:                                                         02

h) Chuyên viên: 02 chỉ tiêu

- Cử nhân Luật hoặc Cử nhân Hành chính:                      02

i) Công tác xã hội viên: 01 chỉ tiêu, trong đó:

- Cử nhân Công tác xã hội:                                             01

k) Kỹ sư: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:                         02

l) Kỹ thuật viên: 02 chỉ tiêu, trong đó:

- Cao đẳng kỹ thuật thiết bị điện tử Y tế:                          02

(Chi tiết Phụ lục đính kèm)

3. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trưng giáo dưỡng.

4. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

 (Tiêu chuẩn về chuyên môn theo Phụ lục đính kèm)

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) ban hành kèm theo Kế hoạch này.

b) 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 ghi rõ họ tên.

c) Đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển phô tô các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)…mà mình đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển nộp về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (Địa chỉ: Khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.

6. Hình thức và nội dung tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b) Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Xét tuyển vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Xét tuyển vòng 2:

+ Xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung phỏng vấn tập trung các lĩnh vực sau: Quy định pháp luật về viên chức, quy định pháp luật về Ngành Y tế và quy định pháp luật về chuyên ngành liên quan đến vị trí người dự tuyển viên chức (số lượng là 02 câu hỏi phỏng vấn, mỗi câu là 50 điểm).

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh là 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn (xét tuyển vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

9. Thông báo kết quả tuyển dụng

a) Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

10. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu đơn vị tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng tuyển dụng phải xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

b) Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ xét tuyển sau khi Hội đồng tuyển dụng đã giải thể thì đơn vị tuyển dụng viên chức, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 17/4/2023.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (Địa chỉ: Khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển (sẽ thông báo sau)

- Dự kiến tổ chức phỏng vấn trong tháng 6/2023.

- Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Dự kiến tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (Địa chỉ: Khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), địa điểm chính thức sẽ thông báo sau.

3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch

a) Hội đồng tuyển dụng

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự;

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự;

- Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2;

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc;

- Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

- Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển;

- Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Lệ phí xét tuyển

- Áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Trường hợp không cân đối được các khoản thu, chi để thực hiện công tác tuyển dụng sẽ lấy từ nguồn kinh phí của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Tham mưu, giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự về tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; có trách nhiệm tham mưu ban thành thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lịch thời gian xét tuyển.

- Phối hợp các khoa, phòng tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện chọn những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí cần tuyển dụng tham gia Ủy viên Hội đồng tuyển dụng.

- Chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc tuyển dụng viên chức năm 2023 theo Kế hoạch này.

- Niêm yết thông báo tuyển dụng tại đơn vị, trên phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của Bệnh viện.

2. Phòng Tài chính - Kế toán

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức việc thu, lệ phí tuyển dụng theo quy định.

- Dự trù kinh phí phục vụ cho việc tuyển dụng theo Kế hoạch này.

3. Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện

Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính cử những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí cần tuyển dụng tham gia Ủy viên Hội đồng tuyển dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tuyển dụng.

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 131/KH-BV ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự về việc tuyển dụng viên chức năm 2023./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ Đồng Tháp (b/c);

- Sở Y tế Đồng Tháp (b/c);

- GĐ và PGĐ Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự;

- Các khoa/phòng thuộc Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự;

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Vinh

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….…., ngày.......... tháng….... năm …

 

 

Ảnh (4x6)

 
 


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 


Vị trí dự tuyển (1): ………………………………………….

Đơn vị dự tuyển (2): ……………………………..................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 Họ và tên: ………………………………………………………………………………...

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) 󠄑 Nữ 󠄑

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: ……………………………………...

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ………Ngày cấp: ….… Nơi cấp:…….............

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………… Email: ……………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………...

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: ……….., Cân nặng: ………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………..……………...

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………..

Miễn thi tin học do: ………………………………………………….…………..

 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………

 

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

………………………………………….

 

 

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 
Phòng TCHCCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích